สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร หรือ OD

  • -
สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กร  (Organization Development) หรือ OD ที่กาญจนบุรี

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแต่ละคนขององค์กร  พร้อมกับปรับปรุงให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

  ในการบริการการเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จได้ ต้องรวมถึงการพัฒนาองค์กร (OD) ด้วย โดยนิยาม การพัฒนาองค์การ หมายถึง การทำแผนเพื่อใช้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้เกิดความมีประสิทธิผลและให้ความสำคัญด้านความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น (More effective and more human) 
 จะเห็นว่ากระบวนทัศน์*ของการพัฒนาองค์การ (OD paradigm) คือการให้ความสำคัญต่อคุณค่าของมนุษย์และความก้าวหน้าขององค์การควบคู่กันไป เน้นความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการมีจิตวิญญาณของการแสวงหา (Spirit of inquiry)