• วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม ทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ เขตลาดพร้าว ณ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการกับฝ่ายการศึกษา ปี 2559


                                                             

ขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ.7                                        Cilck

แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7                                         Click                    

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559      Cilck


ขั้นตอนการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            Click

การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา                   Click

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน                                             Click

ขอความร่วมมือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา     Click

แผนภูมิ  ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน                Click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                                     Click


read more →

วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘


วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือน ๘ คือ

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
๓. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
๔. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
๕. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า


read more →

อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

นายสุทิน  วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พร้อมด้วย 
นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
และนางสมฤดี  ลันสุชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

เปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 
ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2558

แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 
ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ปจญ นพเกตุ)
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีนายหมู่ลูกเสือสามัญโรงเรียนในสังกัด จำนวน 80 คน 
หัวหน้าหน่วยยุวกาชาดโรงเรียนในสังกัด จำนวน 80 คน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด จำนวน 40 คน


read more →

อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ

อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ
ณ โรงเรียนเทพวิทยา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ร่วมทำพานในพิธีไหว้ครู

read more →

โครงการอบรมภาษาพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558

ฝ่ายการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมภาษาพัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558
 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนข.ลาดพร้าว 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน 
ได้เรียนรู้ภาษามาลายูเบื้องต้น สร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออก 
ใช้ภาษามาลายู ในการติดต่อสื่อสาร พัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่อโลกในยุคปัจจุบัน
 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู กทม. ข้าราชการ กทม.สามัญ
และลูกจ้างสำนักงานเขตลาดพร้าว 

โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.เขตลาดพร้าวและ ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 


วิทยากรโดย ดร.วิเชียร ตันตระเสนีย์
 ผู้เชี่ยวชาญภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

read more →

ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารเขตด้านการศึกษา

ฝ่ายการศึกษาจัดประชุม   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้บริหารเขตด้านการศึกษา ครั้งที่ 2/2558
นำโดยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเขตลาดพร้าว 
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 21 พ.ค. 2558  เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองทรงกระเทียม
read more →