• กิจกรรมการจัดงานวันสงกรานต์ สำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำปี ๒๕๕๗
  • กิจกรรมการตักบาตร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานข้าราชการครูกรุงเทพฯ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ณ จ.กระบี่และภูเก็ต
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการกับฝ่ายการศึกษาขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ.7                                        Cilck

แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7                                         Click                    

ขั้นตอนการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            Click

การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา                   Click

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน                                             Click

ขอความร่วมมือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา     Click

แผนภูมิ  ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน               Click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                                   Click


read more →

ด้วยรักและผูกพัน จากใจ...ชาวลาดพร้าว

video
video

read more →

โครงการประกวดวงดนตรีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดพร้าว
โดย พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่
ผูู้ชนะการประกวด ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รางวัลที่ ๑ ประเภทวงดนตรี ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทพวิทยา รับถ้วยรางวัลของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพลฯ) พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐.-บาท

รางวัลที่ ๒ ประเภทวงดนตรี ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดลาดพร้าว รับถ้วยรางวัลของปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.-บาท

รางวัลที่ ๓ ประเภทวงดนตรีได้แก่ทีมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า รับถ้วยรางวัลของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายบรรจงฯ) พร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐.-บาท 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี เป็นคณะกรรมการตัดสิน ๔ ท่าน
ได้แก่ อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร นายสุชาติ เดชดี นายเสือชนะ สุดเจริญ
 และนายแนววิทย์ นิยมวงศ์ โดยสามารถ ดาวน์โหลด รูปภาพกิจกรรมโครงการ ฯ ได้ ที่นี่  Click

read more →

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดการประชุมครู ในโรงเรียนสังกัดเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


ซึ่งในการประชุมสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๕๐ คน 
โดยมีผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 
นายขจิต  ชัชวานิชย์
เป็นประธาน  


read more →

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว การแสดงดนตรี รุ้งกินน้ำ


โดยนางเพียงใจ  วิศรุตรัตน เป็นประธานการแถลงข่าว 
โดยกำหนดแสดงในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

read more →

สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล


เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี ระหว่างทหาร ข้าราชการครู และข้าราชการเขตลาดพร้าว
ในวันที่ ๑๗ และ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
 ผลปรากฎว่าทีมของทหาร
ได้รับชัยชนะทั้ง ๒ นัด  read more →