• ฝ่ายการศึกษา เขตลาดพร้าว
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม ทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ เขตลาดพร้าว ณ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการกับฝ่ายการศึกษา ปี 2559


                                                             

ขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ.7                                        Cilck

แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7                                         Click                    

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2559      Cilck


ขั้นตอนการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            Click

การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา                   Click

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน                                             Click

ขอความร่วมมือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา     Click

แผนภูมิ  ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน                Click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                                     Click


read more →

ประกวดวงดนตรีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประกวดวงดนตรีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานเขตลาดพร้าว ต้านภัยยาเสพติด 
ประจำปี พ.ศ. 2558
ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม

โดยความร่วมมือของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นเขตลาดพร้าว

ประเภทวงดนตรี
                                   รางวัลชนะเลิศ                         โรงเรียนเพชรถนอม
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนเทพวิทยา
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
                                   รางวัลชมเชยอันดับ 1              โรงเรียนวัดลาดพร้าว
                                   รางวัลชมเชยอันดับ 2               โรงเรียนคลองทรงกระเทียม

ประเภทนักร้อง
                        รางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยสากล(เพลงสตริง)  โรงเรียนเพชรถนอม
                        รางวัลชนะเลิศร้องเพลงพระราชนิพนธ์                โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
                        รางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่ง                      โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
                                                    
                                                   ประเภท Dancer  เพลงพระราชนิพนธ์
                                   รางวัลชนะเลิศ                         โรงเรียนเทพวิทยา
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนเพชรถนอม
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนคลองทรงกระเทียม

                                                   ประเภท Dancer  เพลงไทยลูกทุ่ง
                                   รางวัลชนะเลิศ                         โรงเรียนเทพวิทยา
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
                                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      โรงเรียนเพชรถนอม

ภาพบรรยากาศภายในงาน 
ประธานในพิธีเปิดโดยนายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตัดสิน


และได้รับเกียรติจาก ดร.ผุสดี  ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการประกวด และปิดโครงการ


การแสดงของนักเรียน


read more →

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเพชรถนอม

วันวานยังสดใส วันรวมใจมุทิตา

โรงเรียนเพชรถนอมมีข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

นางจินตนา มีอิศระ 
ตำแหน่งข้าราชการครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายทวี เสือโรจน์ 
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ นายสุทิน  วิกัยกิจ  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเป็นประธานเปิดงาน

"วันวานยังสดใส วันรวมใจมุทิตา"

นายอภิชัย จันทรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรถนอม นางสมฤดี ลันสุชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเพชรถนอม 
ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  ในวันที่วันที่ 25 กันยายน 2558
read more →

วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘


ตรงกับวันพุธ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  และเป็นปีมหามงคลยิ่ง
เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา

แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้กำหนดเอาไว้วันที่ ๑๕ เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี 


ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป  มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ

ต่อมาถึง พ.ศ.๒๕๑๙ ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมที่สำคัญ ในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘


read more →