• มาฆบูชารำลึก
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม ทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ เขตลาดพร้าว ณ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2

วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน ๔ ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต"
เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วันมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน ๔ ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า"จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างเป็นทางการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เหตุอัศจรรย์ใน วันมาฆบูชา ๔ ประการ

๑. เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์  (วันเพ็ญเดือน ๓ )
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย
๓. ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖ ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน 
     พระสกทาคามีพระอนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุมในครั้งนี้
๔. พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทาน
     การบวชให้

การที่มีพระภิกษุจำนวนถึง ๑,๒๕๐ รูปมาเป็นองค์ประชุมสันนิบาตในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปักหลักพระพุทธศาสนา โดยการประชุมสันนิบาตดังกล่าว เกิดขึ้นไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า 

ดังนั้นเพราะทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพธรรมจะต้องเร่งรุดขยายให้ได้กว้างไกลที่สุด ฉะนั้นจำต้องมียุทธศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน จึงได้ทรงประทาน "โอวาทปาฏิโมกข์" เพื่อไว้ใช้เป็นแม่บทในการประกาศพระศาสนา

วันมาฆบูชา   เป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความรักต่อมวลมนุษชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความเมตตา ความปรารถนาดีต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ ทรงลำบากพระวรกายเผยแผ่พระศาสนาจนตลอดพระชนม์ชีพ ยาวนานถึง ๔๕ ปี เพราะอยากจะให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงหนทางแห่งความสุขภายในอันประเสริฐ คือหนทางสายกลางภายในดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เรียบเรียง : ฝ่ายการศึกษาเขตลาดพร้าว
ข้อมูล      : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

read more →

กิจกรรม ชมทุ่งทานตะวัน ปันความสุข

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม

"ชมทุ่งทานตะวัน ปันความสุข"
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นายสุทิน วิกัยกิจ 
พร้อมผู้บริหารเขตลาดพร้าว ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานเขตลาดพร้าว ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ในวันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น.
ณ ทุ่งทานตะวัน ถนนเกษตร-นวมินทร์
read more →