• กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม ทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ เขตลาดพร้าว ณ บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

ประชุมฝ่ายการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2558

ภาพบรรยากาศการประชุม
ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายการศึกษา
ประจำเดือน มกราคม 2558
วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดพร้าว
read more →

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตลาดพร้าว


โดยมีผู้อำนวนการเขตลาดพร้าว (นายสุทิน  วิกัยกิจ) เป็นประธานการจัดงาน 


ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์  แจกของขวัญ ซุ้มอาหารมากมาย

โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐๐ คน  สนุกสนาน มีความสุข ได้รับของรางวัล
กันถ้วนหน้าค่ะขอขอบคุณ บริษัทแมคเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และทีมงาน  ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก
  ปี ๒๕๕๘ จัดเกมส์สนุก ๆ เพนท์กากเพชร เข็มกลัดที่ระลึก และแจกของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ค่ะread more →

สำนักงานเขตลาดพร้าว ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม

... "ทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ เขตลาดพร้าว"...

บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ด้านหลังโรงเรียนสตรีวิทยา 2
 ซึ่งขณะนี้กำลังออกดอกสวยงาม บนพื้นที่ 10 ไร่ 

บริเวณดังกล่าวนี้ยังมีแปลงนาข้าวสาธิตกลางกรุง และสวนเกษตรอินทรีย์
สำหรับนักเรียนและประชาชน ได้ศึกษา เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 13-15 มกราคม 2558 บริเวณดังกล่าว
จะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน  ระหว่างเวลา 16.00-20.00 น.
จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชม ค่ะ...

video

read more →

สำนักงานเขตลาดพร้าว ขอเชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชม ทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ เขตลาดพร้าว
read more →

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘


วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น 
ในปีปัจจุบัน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ประวัติวันเด็กแห่งชาติ   งาน วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ


   รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

read more →