• ส่งความสุข สดชี่น สมหวัง จากใจ ฝ่ายการศึกษาเขตลาดพร้าว
  • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว โรงเรียนเพชรถนอม
  • สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงานข้าราชการครูกรุงเทพฯ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ณ จ.กระบี่และภูเก็ต
  • ผู้บริหารและข้าราชการ เขตลาดพร้าว เข้าร่วม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนในพื้นที่เขตลาดพร้าว

การประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อราชการกับฝ่ายการศึกษาขั้นตอนการขอคัดสำเนา ก.พ.7                                        Cilck

แบบคำร้องขอคัดสำเนา ก.พ.7                                         Click                    

ขั้นตอนการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            Click

การบริการรับแจ้งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา                   Click

แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน                                             Click

ขอความร่วมมือแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา     Click

แผนภูมิ  ขั้นตอนการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน               Click

แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน                                   Click


read more →

วันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ในวันที่  ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็น "วันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย


ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันพ่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันสำคัญ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจำเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชดำรัสที่ พสกนิกรทุกคนยังจดจำได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม "ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ 5 ธันวามหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” คือองค์อดิศร
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา ทรงเริ่มเสด็จเยี่ยมเยือน และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เริ่มจากราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงกับพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และค่อยๆ ขยายพื้นที่ไปทั่วทุกภาคของประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีพื้นที่แห่งใดเลยในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง ซึ่งพสกนิกรชาวไทยในทุกหนแห่งก็ถวายความ จงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างล้นเหลือเช่นกัน” จากการเสด็จออกเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองทำให้ทรงทราบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งเป็นปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและชลประทาน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษาวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาชีพเสริม และอื่นๆ เหล่านี้คือที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า ๑,๐๐๐ โครงการ

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
เป็นหยาดฝนชโลมใจไทยทั่วถิ่น
เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เรียบเรียง  : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดพร้าว
ข้อมูล      : ห้องสมุดประชาชนมหาวิทยา่ลัยรามคำแหง,ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต,วิกีพีเดีย 
รูปภาพ     : อินเตอร์เน็ต
read more →

ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง


....ฝ่ายศึกษา เขตลาดพร้าว.... 
ขอเชิญร่วมงานวันลอยกระทง 
***"สืบสานประเพณีวันลอยกระทง เขตลาดพร้าว"***read more →

โคมไฟ ลูกโป่ง พลุไฟ ลำแสง เป็นภัยที่ร้ายแรงต่อการเดินอากาศ

  

 โคมไฟ ลูกโป่ง พลุไฟ ลำแสง
"ภัยร้ายแรงต่อการเดินอากาศ"ฝ่ายการศึกษา ร่วมรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ อันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในเทศการลอยกระทง.

read more →

ร่วมป้องกัน ไม่ซื้อ-ไม่เล่น (พลุ ดอกไม้เพลิง) วันลอยกระทง


ฝ่ายการศึกษา ร่วมป้องกัน ไม่ซื้อ-ไม่เล่น (พลุ ดอกไม้เพลิง) วันลอยกระทง

read more →

โครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไทย 
เป็นประธานการแถลงข่าว "โครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด"
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-11.30 น. ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว 

.....ภาพบรรยากาศภายในงาน ....


read more →